BOZON (Baza Ostrzeżeń Zagranicznych Organów Nadzoru)

Realizując zadania określone w art. 4 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2059 z późn. zm.) tj. podejmowanie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego, jego zagrożeń oraz podmiotów na nim funkcjonujących w celu ochrony uzasadnionych interesów uczestników rynku finansowego Urząd Komisji Nadzoru Finansowego publikuje BOZON (Baza Ostrzeżeń Zagranicznych Organów Nadzoru).

Lista agreguje dostępne publicznie informacje, zamieszczone przez zagraniczne organy nadzoru na temat podmiotów funkcjonujących z wykorzystaniem internetu, które publikują informacje w języku polskim lub podają dane kontaktowe charakterystyczne dla obszaru Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: RP).

Zagregowane informacje mogą również określać moment publikacji ostrzeżenia, jeżeli został podany przez zagraniczny organ nadzoru.

Zalecana jest szczególna ostrożność w kontaktach z podmiotami znajdującymi się na Liście.
W przypadku prób nawiązania współpracy ze strony takich podmiotów lub zamiaru kontaktu z takimi podmiotami, uzasadnione jest sprawdzenie w odpowiednich rejestrach na stronach www.knf.gov.pl , czy dany podmiot posiada uprawnienie do prowadzenia działalności licencjonowanej na terytorium RP. Narzędziem ułatwiającym taką weryfikację jest wyszukiwarka dostępna pod adresem: www.knf.gov.pl/podmioty/wyszukiwarka_podmiotow . W przypadku interakcji z podmiotem, który nie figuruje w wyżej wskazanych rejestrach KNF, prosimy o przekazywanie wszelkich informacji na adres ozonzgloszenia@knf.gov.pl . Otrzymane informacje zostaną wykorzystane przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: UKNF) również pod kątem ustalenia czy nie zachodzi podejrzenie prowadzenia nielegalnej działalności na terytorium RP.

WAŻNE: UKNF nie bada podstaw prawnych lub okoliczności faktycznych zamieszczenia danego podmiotu na danej liście przez organ zagraniczny.

Informacja w ramach Listy podlega okresowej aktualizacji. Brak dostępności stron internetowych może być powodowany np. wygaśnięciem hostingu strony i nie zależy od działań UKNF. Zachęcamy do przesyłania na adres fintech@knf.gov.pl wszelkich informacji mogących poprawić funkcjonowanie strony.